1. ALHAJ OBAIDUR REHMAN KHAN SHERWANI                                              1979- 1992

2. PROF. M N FAROOQI                                                                                            1992-1995

3. H. E. MR. KHURSHID ALAM KHAN                                                                    1996-2013